Betingelser

GENERELLE VILKÅR OG BESTEMMELSER FOR LEJE AF UDSTYR FRA PCUDLEJNING.DKPR. 1.2.2022.Disse generelle vilkår og bestemmelser erstatter alle tidligere betingelser.
1. AFTALEN.
1.1. Disse generelle vilkår og bestemmelser finder anvendelse på alle aftaler om leje af udstyr (det lejede) fra PCUDLEJNING.DK (PCU), medmindre de udtrykkeligt er fraveget ved anden skriftlig aftale.

2. LEJEVILKÅR.
2.1. Det er en forudsætning for at leje det lejede, at lejer er tegningsberettiget,har gyldig CVR nr., samt at lejer oplyser lejers gældende mobiltelefonnummerog e-mailadresse, og at lejer tillader (PCU) at (PCU) opbevarer kopi af oplysningerherom til lejeforholdet er afsluttet.
2.2. Det er endvidere en forudsætning for leje, at lejer betaler forud vedlejeaftalens indgåelse, med mindre andet er aftalt.
2.3. Lejer er fuldt ansvarlig for det lejede i lejeperioden, herunder i tilfælde aftyveri, bortkomst og ødelæggelse – hændelig som uhændelig, idet bemærkes,at der ikke er knyttet nogen forsikring til det lejede, der dækker lejer eller lejersbrug.2.4. I tilfælde af beskadigelse skal lejer betale leje i udbedringsperioden.2.5. Det lejede er lejet for den periode og til den leje som fremgår af fakturaen.2.6. Eventuelle tillæg eller undtagelser til aftalen beskrives i separat bilag somskal godkendes.2.7. Annullere lejer en ordre, efter ordren er faktureret vil lejer blive opkrævetet afbestillingsgebyr svarende til halvdelen af lejebeløbet. Sker annullering frato dage før leveringsdatoen, vil lejer blive opkrævet et afbestillingsgebyrsvarende til det fulde lejebeløb.2.8. (PCU) kan til enhver tid opsige aftalen, hvis (PCU) mener at aftalen ermisligholdt.2.9 Lejer hæfter personligt for udstyret uanset at lejer ønsker at gøre brug afudstyret til virksomhedsbrug. I tilfælde af bortkomst, defekt, tyveri, skade(brand, vand etc.) er det lejer der hæfter personligt for udstyret, såfremtvirksomheden ikke kan gøres ansvarlige i tilfælde af (Konkurs,betalingsstandsning, insolvens, fratrædelse etc.)3. DET LEJEDE – UDLEVERING OG AFLEVERING.3.1. Det lejede omfatter det udstyr som fremgår af faktura og som lejer fårudleveret.3.2. Medmindre andet er aftalt, leveres eller kan det lejede afhentes hverdagedagen før første leje dag før kl. 163.3. For at tilsikre rettidig levering, afsendes udstyr udenforhovedstadsområdet med transportør, senest 2 dage før aftalt leveringsdag.Vælger lejer levering med kortere frist, kan (PCU) ikke gøres ansvarlig forforsinket ankomst.3.4. Ejendomsretten og øvrige rettigheder til det lejede forbliver altid hos (PCU).3.5. Lejer skal straks ved modtagelsen af det lejede foretage grundigundersøgelse af det lejede med henblik på at sikre sig, at det lejede virker efterhensigten og er i kontraktmæssig stand. Eventuelle indsigelser skal være afgivetinden ibrugtagning.3.6. Det lejede skal returneres i samme stand som da det lejede blev udleveret.Slidtage som følge af normalt brug accepteres.3.7. Det lejede skal – med mindre andet er udtrykkeligt aftalt – altid afleverestilbage til det udlejningssted, hvor det blev lejet fra.3.8. Enhver forsinkelse med returnering af det lejede er lejers ansvar, herunderi tilfælde af force majeure. Ved forsinket returnering vil lejer blive opkrævet lejefor ny påbegyndt periode.3.9. Ved eventuel returnering af det lejede før tid betales der fortsat for denaftalte lejeperiode.3.10 Det lejede må ikke tilbageleveres med aktiv iCloud, Find my iPhone ellerenhver anden type sikkerhedssoftware som begrænser (PCU) i genudlejning afudstyret. En aktiv sikkerhedssoftware betragtes som beskadigelse jf. punkt 2.44. BRUGEN.4.1. Det lejede må alene benyttes til erhvervsmæssig brug og kun af lejer ogandre under lejers ansvar.4.2. Lejer er ikke berettiget til at fremleje, udlåne eller på anden måde overladebrugen af det lejede til andre end nævnt i punkt 4.1. med mindre dette erskriftligt godkendt af (PCU).4.3. Lejer er berettiget til for egen regning og risiko at foretage lovlig downloadaf spil, film og musik mv. via egen iTunes konto eller anden medieudbyder tildet lejede, idet lejer dog gøres opmærksom på, at lejer bærer risiko, ansvar ogomkostninger for al downloadet materiale, herunder risiko, ansvar ogomkostninger forbundet med det downloadede materiales eventuelleødelæggelse eller ændring af software på det lejede udstyr. Alt hvad lejerdownloader vil blive slettet fysisk fra det lejede og lejer kan ikke gøre nogenform for krav mod (PCU) i anledning heraf.4.4. Såfremt lejer tilkøber at (PCU) fortager installation af apps, software og/ellerWiFi, vil dette til hver en tid vil være lejers ansvar med samme vilkår som i pkt.4.34.5. Lejer har ansvaret for, at brugen af det lejede til enhver tid overholder loveog forskrifter – såvel offentlige som private – på det sted og i det land som lejerbenytter det lejede, herunder, men ikke udelukkende, overholder alleophavsretlige og strafferetlige bestemmelser.4.6. Ved enhver beskadigelse eller bortkomst af det lejede skal der straks givesmeddelelse herom til (PCU).5. MANGLER.5.1. Såfremt det lejede ophører med at virke efter hensigten og dette ikkeskyldes lejers forhold eller beskadigelse skal lejer straks give meddelelse omdette til (PCU). Meddelelse herom skal gives på e-mail: salg@pcudlejning.dkeller telefon: 7199 8904.5.2. Er det ikke muligt for (PCU) at udbedre manglen pr. telefon og er det ikkemuligt at udbedre fejlen, ved ombytning, anses lejemålet for ophørt den dag,hvor lejer gav meddelelse om funktionsfejlen til (PCU).5.3. Lejer må på intet tidspunkt selv forsøge at udbedre fejlen uden (PCU) ́ssamtykke. Forsøg herpå, ligesom forsøg på anvendelse efter at meddelelse omfunktionsfejl er givet anses som en genoptagelse af lejeforholdet. DETBEMÆRKES, AT (PCU) ER I STAND TIL AT KONTROLLERE HVORVIDT OG HVORNÅRDET LEJEDE HAR VÆRE ANVENDT ELLER FORSØGT ANVENDT.5.4. Lejer kan på intet tidspunkt og i intet tilfælde gøre (PCU)erstatningsansvarlig for, at det lejede ikke virker efter hensigten.6. ANSVARSBEGRÆNSNING.6.1. (PCU) fraskriver sig ethvert ansvar for skade, der måtte hidrøre det lejede,herunder ansvar for skade på personer, fast ejendom og løsøre.Det er lejers ansvar, at tegne fornødne forsikringer til afdækning af alle risiciforbundet med at leje det lejede, herunder for det lejedes beskadigelse ellerbortkomst som følge af tyveri m.m.Det lejede udstyr skal ved bortkomst eller beskadigelse erstattes af tilsvarendenyt udstyr, senest ved udløb af lejeperioden.Lejer vil blive opkrævet 1 uges leje pr. omfattet enhed til genanskaffelse af nytudstyr.7. LOVVALG OG VÆRNETING.7.1. Enhver tvist mellem (PCU) og lejer som udspringer af lejeforholdet skalafgøres efter dansk ret ved (PCU) ́s hjemting eller Sø- og Handelsretten iKøbenhavn efter (PCU) ́s eget valg.


Kontakt salgafdelingen

Vil du vide mere om korttidsleje af IT-udstyr så er du velkommen til at sende os en besked, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Michael Vedel

Salg – Michael Vedel

Industriparken 22A
2750 Ballerup
salg@pcudlejning.dk
Tlf.: 71991051